Land Management

НОВ СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ В ПОМОЩ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ФАРМ МЕНИДЖ

Фирма Фармланд България ООД, заедно със свои сътрудници създаде нов специализиран софтуер в сферата на агробизнеса, в частност-арендните взаимоотношения.

Какво е ФАРМ МЕНИДЖ?

ФАРМ МЕНИДЖ е софтуерен продукт специално създаден, за да подпомага дейността на земеделските производители в работата им със големите обеми специализиран документооборот.

Защо ФАРМ МЕНИДЖ и какви са ползите от него?

Основната идея и цел на ФАРМ МЕНИДЖ е да поддържа систематизирано информацията за сключени арендни договори, за техните срокове, за имотите, които се арендоват, за собствениците, за изчислената и изплатена рента, както и да спомага за лесното и бързо попълване и оформяне на отчети към НАП и ОДЗ.

Към момента, за извличане на каквато и да е информация от този тип се налага ровене из безброй папки, преглеждането на огромно количество документация и губене на време.

ФАРМ МЕНИДЖ ви дава възможност да съхранявате цялата информация, касаеща имотите на едно място.
Всеки от арендаторите работи с информация за десетки, а даже и стотици имоти. Номер, землище и местност, в които се намира имотът, начин на трайно ползване, засята култура, категория, площ и разпределение по собственици, е все информация, с която им се налага да работят постоянно. Затова бързото получаване на справки е от съществено значение и се получава изключително лесно и удобно, чрез използване на специализиран софтуер.

Обикновенно броят на собствениците - настоящи и бивши, няколкократно надвишава броя на имотите. Обработката на информация за собствениците е изключително трудоемък и продължителен процес, когато необходимата информация е в различни документи. Често се случва един човек да е собственик и съсобственик на няколко имота.
ФАРМ МЕНИДЖ поддържа картотека на всички собственици, включваща информация за имотите, които притежават, рентата, която им се полага. Търсенето в програмата става дори по част от име или ЕГН.

Софтуерният продукт спомага и за изчисляването и изплащането на рента. Изчисляването може да се формира на база на различни критерии - според тип договор, категория и землище, в натура и/или пари. Възможно е изчисляване съобразно категории на имота с коефициент за приравняване на една категория към друга в натура и пари. При изплащането на рента се издава разписка и автоматично се формира на остатък. Неизплатена рента се пренася в следваща стопанска година, като има и възможност за изплащане на рента от минали години.

Почти всеки от земеделските производители среща трудност при попълване на отчети към НАП и ОДЗ. Често се случват грешки, които впоследствие струват скъпо. Чрез АГРО ОФИС, тези проблеми се решават посредством автоматичното попълване на декларация по чл. 73 към НАП, Анкетната карта за регистрация на земеделски производител и декларации по чл. 69 и чл. 70 към ОДЗ.

Възможностите за справки на ФАРМ МЕНИДЖ са за улеснение при оперативна работа или при вземането на управленски решения. Програмата предлага генериране на различни видове справки: за обработваемата площ по местности и землища; видове стоки за рента по землища; нераздадена рента; имоти по землища; имоти по собственици.

С автоматизираните операции и детайлната база данни, ФАРМ МЕНИДЖ демонстрира добро познаване същността на този тип дейност и отговаря във висока степен на нуждите на арендаторите.

ФАРМ МЕНИДЖ е продукт разработен, специално за да отговаря на нуждите на арендаторите, да автоматизира и улесни работата им. Това го прави незаменим в дейността на земеделските производители.Share
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!