Земеделски стопанства за износ

В световен мащаб, все по сериозно назрява проблемът с изчезването на обработваеми площи и намаляване възможността за осигуряване на продоволствия. Всяка година милиони хектари плодородни земи се губят, поради индустриализация, урбанизация и екологично влошаване на околната среда.

Към момента стратегиите на различни организации и държави за решаване на проблема са с локален характер, но не и към превантивното решаване на проблема.

Политиките на много страни, който разполагат с възможности да инвестират, са насочени към закупуване на парцели в други държави и формиране на земеделски производства, с цел обезпечаване на националните си нужди от продоволствия.

Практиката на обособяване на земеделски предприятия в други държави, намира силна подкрепа от световната банка, която обаче призовава тези страни, които разпродават земята си, да изискват от инвеститорите увеличаване на производителността в селското стопанство и подобряване на живота на заетите в него.

Банката застава твърдо зад позицията, че при подобни стратегии, трябва да се действа внимателно и да не се нарушава начина на живот на местните хора. Недопустимо е инвеститорите експанзивно да завземат територии и да не признават правата на тамошното население или да се стига до изселване на местните от обработваемите земи.

Ако обаче чуждестранните инвестиции се управляват добросъвестно и двете страни имат изгода от подобен тип сделки. Когато окрупняването на селското стопанство се извършва правилно се дава възможност за развитие на бедните страни.

Световната банка предлага кодекс на поведение на инвеститорите и приемащите държави, който да се състои от основни принципи на поведение.- сред тях са спазване на местното право, осигуряване на прозрачност и добро управление, отговорни инвестиции, осигуряване на сигурност на храните, консултации със засегнатите страни, опазване на социалната и околната среда.

По този начин правилата ще са ясни и рисковете по-малко. 

Навлизането на чуждестранни инвеститори спомага за комасирането на земеделските земи, както и за рационалното използване на разполагаемите площи в страната, която продава имоти. В много държави парцелите, който биха могли да се обработват, остават пустеещи, поради нецелесъобразно стопанисване, раздробеност за имотите, недобра законова уредба и ред други причини.

Повечето селскостопански производители, гарантират по функционално използване на ресурса, обработване на повече площи и по-голяма ангажираност в селското стопанство.

 
Share
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!
Нямате продукти в кошницата!