Водна ерозия и типове почвено напояване

Един от големите проблеми на земеделските производители е водната ерозия на почвата.

Тя е резултат от разрушителното действие на течащата по повърхността на почвата вода. Нейното негативно влияние е по-силно при леките и безструктурни почви и по-слабо при по-тежките и богати на органично вещество почвени типове.

Водната ерозия се проявява в три форми:

- площна ( повърхностна),

-браздова (струйчеста),

- ровинна (линейна).

За решаването на този проблем е необходимо, земеделецът да е запознат с методите за торене, техните предимства и недостатъци.

Като най-опасен, от ерозионна гледна точка, се приема методът на гравитачното напояване - напояване по бразди (тъй като е приложим при наклонените терени). Освен че е ерозионно най-опасен, при него се изразходват и най-големи количества вода за напояване. Поради тези причини той трябва да намира все малко приложение при напояване на земеделските култури. Типичен е за малките ферми, стопанства и лични градини.

Един от ефикасните методи за напояване, без опасност от ерозия при наклонени терени, е напояването чрез дъждуване. При него изкуственият валеж може да се регулира и оптимизира в съответствие с инфилтрационните свойства на почвата така, че да не се образува ерозионен повърхностен отток.

Най-съвременният и същевременно най-безопасен за ерозията на почвата е методът на капковото напояване. Той е икономически много ефикасен, тъй като се пести вода за напояване и същевременно не причинява ерозия на почвата. В последно време особено при напояване на трайните насаждения и техническите култури този метод намира все по-широко приложение.

Избор на подходящ начин на напояване и подходяща поливна техника се обуславят от: почвения вид - тоест от водно-физични и физико-механични свойства на почвата; особеностите на релефа - наклона и формата на терена.

Препоръчителни начини за напояване са дъждуването (особено при наклонени терени) и най-вече капковото напояване (особено за трайни насаждения). Тези методи, освен че значително по-малко застрашават почвата от ерозия, водят и до реализация на значителна икономия на вода за напояване. Когато се налага да се извърши гравитачно напояване, поливните бразди не трябва да бъдат с наклон по-голям от 0,2%. Напояване се извършва на базата на предварително изготвен проект, спазвайки посочената в него схема на устройството на поливния участък и схемата на поливния режим, установени на базата на технологични изчисления.
Share
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!
Нямате продукти в кошницата!