Инвестиционен процес в земеделието

Инвестициите представляват парични средства, които се осъществяват в средства за производство и в други невещни разходи с дълготрайна употреба. Инвестиционният процес обслужва това придобиване. Те са свързани с активна смяна на наличните парични средства, които от ликвидни се превръщат в по-слабо ликвидни елементи на имуществото на инвеститора. Основен мотив за инвестиране на капитали е максимизация на бъдещата изгода, т. е очакваната печалба и минимизиране на риска. Всяка инвестиция представлява отложено потребление днес, като инвеститорът разчита на реално нарастване на капитала в бъдеще. Това нарастване трябва да отговаря на неговите очаквания за нарастване на благата утре в сравнение с тези, които може да потребява днес. Това намира израз в нарастване на финансовия поток, чийто прираст трябва да съвпада с предварително поставените цели.

Инвестициите в земеделието могат да бъдат насочени към изграждането на нова земеделска ферма, закупуването на машини, строителство на складове, обори, язовири, за снабдяване с инвентар, увеличаване на продуктивните животни, създаване на трайни насъждения, за закупуване на ноу-хау, програмни продукти и др.

Инвеститорът трябва да отчете: переспективното търсене на стоките и усругите, тенденциите на изменение на цените им и на необходимите производствени фактори, относителното изменение на ценовите индекси в избрания отрасъл в сравнение с другите отрасли, конкурентната среда, възможността за навлизане на пазара и преодоляване на конкурантите, провежданата държавна в т.ч. инвестиционна политика, степента на риск и др. Обработването на малки лични парцели ограничава наличните средства на фермерите за инвестиране, което води до влошаване състоянието на машините и оборудването и остаряване на трайните насаждения. Съществуващите технологии и машини за обработка на земята, засаждане на семена/растения/, прибиране на реколтата /бране/ са физически и морално остарели. В резултат на това добивите са далеч под нормалното, производството е нискокачествено и цените падат. Поради това намесата на специализирани фондове и кооперации занимаващи се с окрупняване и обработка на земеделски земи има изключително положително въздействие, не само върху пазара на фермерски имоти, но и върху качествените характеристики на земите. Това е така, защото такива предприятия, могат да си позволят по-големи съоражения и по-добра стратегия за грижа към различни култури, по-нови технологии и технологично оборудване с оглед подобряване условия и повишаване качеството на произвежданата продукция - трайни насаждения (възстановяване на лозови масиви с висококачествени сортове грозде, засаждане и презасаждане на овощни дървета и ягодоплодни от подбрани сортове), за зеленчуци, етерично-маслени култури, цветя и др..
Share
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!