Публикации

Бързо търсене:

10.11.2009 - АДСИЦ-и инвестиращи в земеделска земя- с най-голям инвестиционен портфейл

Акционерното дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) е компания, която инвестира в земеделски земи, жилищни сгради, търговски центрове, административни и бизнес сгради, складове, хотелски комплекси и ваканционни селища и др. В България АДСИЦ бяха създадени след приемането на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, обнародван през май 2003 г., който влезе в сила на 1 януари 2004 г. Според българското законодателство АДСИЦ имат структура на акционерно дружество и могат да инвестират освен в недвижими имоти и във вземания. Това са публични дружества, лицензирани от Комисията за финансов надзор (КФН), които набират капитал, като емитират акции на Българската фондова борса (БФБ). .. чети още...

04.11.2009 - Комасираните парцели с по-голяма реализация в моменти на криза

Факт е, че зелената идея във всичките си проявления, става все по-определяща за инвестиционните процеси в повечето сектори. В някои от техническите отрасли, сертифицираните продукти, признати от различни оторизирани за това „екологични” организации, се отличават от останалата продукция, както с по-високото си качество, така и с по-голям инвестиционен интерес. Проектите свързани с добив на алтернативна енергия са все по-привлекателни за различни предвидливи предприемачи, търсещи нови доходоносни пазарни ниши... чети още...

15.10.2009 - Ферми за охлюви-новия атрактивен сектор в земеделието

Пазарът на охлюви се оказа доста интересен за българите в периода на световна криза. Стоката се изнася основно във Франция и Италия, където охлювите са признат деликатес. Имайки основни клиенти, нашата страна, може да развие динамичен отрасъл с отглеждането на охлюви. Изграждането на подобни ферми стана сравнително популярно най-вече в... чети още...

09.10.2009 - Спират приемът на проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов вчера обяви , че се спира приемът от 1 ноември 2009 г. на проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. в частта й, предназначена за селскостопанска техника, напоителни съоръжения, оранжерии, трайни насаждения и други. Това съобщи министърът на среща с Управителния съвет на Асоциацията на земеделските производители в България... чети още...

08.10.2009 - Инвестиционен процес в земеделието

Инвестициите представляват парични средства, които се осъществяват в средства за производство и в други невещни разходи с дълготрайна употреба. Инвестиционният процес обслужва това придобиване. Те са свързани с активна смяна на наличните парични средства, които от ликвидни се превръщат в по-слабо ликвидни елементи на имуществото на инвеститора. Основен мотив за инвестиране на капитали е максимизация на бъдещата изгода, т. е очакваната печалба и минимизиране на риска. Всяка инвестиция представлява отложено потребление днес, като инвеститорът разчита на реално нарастване на капитала в бъдеще... чети още...

08.10.2009 - Печалбите са не в акциите, а в земеделието

Специалисти и инвеститори в областа на земеделието прогнозират, че през следващите деситилетия най-голямата индустрия ще бъде селското стопанство... чети още...

05.10.2009 - Процес на обработка на земята-научете най-важното!

В процеса на обработка на земята, голяма роля играят - борбата с плевелите и неприятелите, спомагането за нормалното развитие на културите и влагозапасеността на почвата. При започването на сеитба, почвата трябва да бъде приведена, в т. нар градинско състояние. Под този термин се има впредвид, тя да е добре влагозапасена, с твърдо легло за семената, рохкав повърхностен слой и чиста от плевели. Селскостопанските производители трябва да знаят, че е изключително важно ... чети още...

30.09.2009 - Биомасата - енегия, печеливша за селското стопанство

Човекът от древни времена използва дървен материал, за да задоволи различни свои нужди - от топлина, енергия и др. В последствие въглищата, заместват дървото, а през 20-и век широко разпространение намират модерните енергийни централи на газ, нефт или атомна енергия. Днес нуждата от алтернативи на тези изчерпаеми източници, както и от екологичност при добиването и използването им, ни накара да потърсим различни възобновяващи се суровини. Това е широко понятие и и не включва само добив на слънчева и вятърна енергия, но ... чети още...

31.08.2009 - Овощната градина - как да я създадем и грижим за нея

За да се създаде овощна градина трябва да бъдат решено какъв вид да е тя, какво е подходящото място на такава градина, да се имат впредвид почвено-климатичните условия района. Най-голямо значение за овощните култури има топлинният режим,късните пролетни мразове и слани. Релефа на мястото влияе преди всичко върху температурния и водния режим. В ниските и затворени места, не е подходящо за засаждане на овощни култури... чети още...

17.08.2009 - Имотите в крайбреженият район подходящи за ветрогенератори

Един от основните проблеми на нашето съвремие е електроосигоряването на гражданите. Широко обсъждани са темите за алтернативните източници на енергия, за начините на добиване, съответните позитиви и негативи, доставянето до потребителите, ефективното приложение и ползване. Според учени и специалисти количеството на традиционите източници на енергия към днешна дата всъщност е поне с една трета по-малко отколкото се смяташе до скоро. Затова предприемчиви инвеститори започнаха да инвестират повече в проекти свързани с добив на алтернативна енергия... чети още...

05.08.2009 - Повишени изисквания на инвеститорите към инвестициите в земя

През последните няколко години и особено през 2008 г., пазарът на земеделска земя в страната беше много динамичен, търсенето бе голямо. А предпоставки за такъв пазар имаше. След връщането на земята на собствениците и техните наследници, част от тях пожелаха да се освободят от нея по една или друга причина. Въпреки това много парцели все още пустеят. Същевременно търсенето на земеделска земя нараства ... чети още...

28.07.2009 - ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ- НИСКА СЕБЕСТОЙНОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА, ПРИ ГОЛЕМИ ПЛОЩИ ЗЕМЯ

Стационарните фотоволтаични централи се монтират както на земята, така и на покриви и фасади (покривни фотоволтаични системи). Името им "стационарни" идва от тяхната конструктивна особеност. Всички фотоволтаични модули от системата се монтират по един и същ, точно определен ъгъл. Точното географско разположение на централата е от значение за ............ чети още...

15.07.2009 - Комасацията на земеделските земи ще привлече нови играчи на пазара на земя

По-големите масиви правят земята по-скъпа, позволяват по-ефективна обработка и съответно намаляване на разходите за производство Окрупняването на земеделските земи ще привличе чуждестранни и български инвеститори на пазара. Досега винаги е имало голям интерес към земеделските земи в България, но той беше ограничаван заради разпокъсаните и малки парцели. Новите изменения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи дават възможност да се улесни окрупняването на имотите на собствениците на земеделски земи и оттам да се подобрят условията за обработка на земята, отдаването под аренда, подобряването на качествата и съответно стойността на земята. Това коментира Светослав Бачев, ръководител на направлението Winslow Agro Fund, част от инвестиционната компания Winslow Group, която е инвестирала близо 9 милиона евро в земеделие. По думите на Бачев, собствениците на земеделски земи, които членуват в Българската асоциацията на собствениците на земеделски земи в България (БАСЗЗ), изготвят база данни, която ще установи в кои землища Winslow Group заедно с другите членове на БАСЗЗ, притежава над 10% от размера на землищата. Това им дава право да стартират комасационни проекти, както е според последните законови промени. Процесът на окрупняване е дълъг - може да продължи 1-2 години и повече. На практика се осъществява като се прекроява катрата на съответното землище. Всеки собственик на множество малки имоти ги обособява в един голям, който става негово притежание и така докато се разпредели земята между собствениците, които участват в плана за уедряване. По-големите масиви правят земята по-скъпа, позволяват по-ефективна обработка и съответно намаляване на разходите за производство. По принцип определящи фактори за цената на декар са характеристиките на земята - големина на масивите, категория на земята, инфраструктурата и други. Но стойността й спада с намаляването на размера. В момента средната цена за отдаване под наем варира от 15 до 30 лв., а при покупка е 250-300 лв. на декар - за малките парцели, но окрупнените земи са в пъти по-скъпи. В процеса на комасация ще участват и общинските поземлени фондове, както и Държавният поземлен фонд, които са най-големите собственици на обработваеми площи в страната. БАСЗЗ е първата и единствена частна организация, която чрез дейността си се стреми да подпомага защитата на интересите на собствениците на земеделска земя. Основните цели на организацията са да се ускори процесът на комасацията на земеделска земя и да се създадат условия за развитие на модерно земеделие в страната. Към момента членовете на асоциацията притежават над 1.3 млн. декара. чети още...

15.07.2009 - Фермерските имоти- спасителен пояс на българската икономика

Земеделието и инвестициите в земеделски земи е спасителен пояс на българската икономика в периода на криза . В дългосрочен план конюнктурата на фермерските имоти остава със сравнително постоянна тенденция. Световните икономически сътресения оказват влияние във всеки сектор на стопанството и засегнаха и този пазар. Но за разлика от строителството и покупко – продажбата на апартаменти, имоти на зелено и селски къщички, цените на търгуване в този сектор на се сгромолясаха, нито предизвикаха силни сътресионни процеси. Естествено цените, на които се извършваха сделки се понижиха, но в рамките на своите естествени за България равнища. Икономическият световен бум с пик, изразен в нашата страна най – вече в началото на 2008г. беше предизвикал еуфория в закупуването на земеделски имоти. Интегрирането на България към ЕС и наплива от чуждестранни инвеститори, с разработени инвестиционни проекти , свързани най-вече с земеделски имоти или такива с променен или с възможност за промяна на статут, отключиха постъпковото повишаване на земеделските имоти и свързаните с това процеси. В търговията със фермерска земя широко се разпространи спекулативната практика на закупуване, изчакване и препродаване на имоти с цел бърза и лесна печалба. Резките промени на световните пазари, преустанови тези спекулации, накара инвеститорите да преусмислят действията , стратегиите и интересите си, да оптимизират дейността си, а покачването на цените бе своевременно корегирано . Ценовият диапазон се върна в позициите си от преди 2-3 години и засега се предвижда да остане стабилен в интервал от 200 – 300 лв. Като цяло подобна криза може само да разколебае краткосрочните инвеститори, но ако разгледаме профила на индивидуалните и на институционалните инвеститори, то може ясно да се констатира, че всички имат средносрочни или дългосрочни очаквания, а именно 2-3 до 5-годишен период. Чуждестранен инвеститорски интерес все пак към момента продължава да има, макар и по-слаб. Но на всеки пряк инвеститор в земя му прави впечатление разпокъсаността на имотите, липсата на инфраструктура и напояване. Когато комасационните проекти престанат да се броят на пръсти се очаква да има по-сериозен интерес от местни и чуждестранни инвеститори за закупуване на земеделска земя във всички райони на страната. Част от инвеститорите , които стопираха или намалиха темповете на работа по проектите и закупуването на земеделска земя, намериха алтернатива чрез закупуване на акции от дружества, които основно инвестират в такава. Анализите на специалисти ,все пак, ясно водят към извода, че при настоящата криза, земеделието може да изтегли частично икономиката напред и да замести отслабването на най- силно засегнатите сектори- туризъм и строителство. чети още...

30.06.2009 - Добрите инвестиционни решения – земеделските земи

В моменти на световни икономически сътресения, неадекватно функциониращи пазари, и трудно вземани предприемачески решения, инвестициите в земеделски земи остават атрактивна възможност за бизнес . Земеделските земи са и стават все по-привлекателни от инвестиционна гледна точка с оглед увеличаване ефективността на земята в резултат на окрупняването й. За да е продуктивна, земеделската земя трябва да е kомасирана, да притежава прилежаща инфраструктура, задоволително селскостопанско състояние и прочие. Пред инвеститорите в земеделска земя, към момента, обаче стоят редица предизвикателства. Основните са голямата разпокъсаност на имотите, малкия им размер, наличието на законови и административни пречки. Приблизително 50,5 милиона декара е използваната земеделска площ в България. Близо 7,5 милиона имота са раздробени в страната, а средния им размер е около 5-7 декара. Това е проблем и при арендоването на земите, тъй като толкова малки и разпокъсани имоти, по-рядко представляват интерес за арендаторите. Ролята на инвестиционните фондове, в такива случей се изразява в регулация и комасация на земеделските земи. Големият им финансов ресурс позволява оедряване на имотите в различни землища. Земеделските земи са активи,носещи на собствениците си доход, тъй като съществува възможността за получаване на субсидии, както и арендоване или отдаване под наем. При наследствените земи, които принадлежат на наследниците на починалият собственик, спомагателна роля за комасирането на земята играят посредниците или брокерите, които извършват събирането на роднините на починалите собственици, оформянето на необходимата документация и всички останали процедури, при извършване на покупко-продажба на имоти. В процес на окрупняване,съществена е ролята и на държавата. Таксите за обединяване на имоти утежняват този процес, вместо да го улесняват. Адекватната и положителна политика би спомогнала за развитието на пазара на земеделски земи. Би направила още по-привлекателен този сектор за потенциални инвеститори. Анализите на този пазар показват много добра рентабилност, както в нормални икономически условия, така и в моменти на криза и дестабилизация на процесите в повечето сектори на икономиката. чети още...


Share
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!