Биомасата - енегия, печеливша за селското стопанство

Човекът от древни времена използва дървен материал, за да задоволи различни свои нужди - от топлина, енергия и др. В последствие въглищата, заместват дървото, а през 20-и век широко разпространение намират модерните енергийни централи на газ, нефт или атомна енергия. Днес нуждата от алтернативи на тези изчерпаеми източници, както и от екологичност при добиването и използването им, ни накара да потърсим различни възобновяващи се суровини. Това е широко понятие и не включва само добив на слънчева и вятърна енергия, но и производството и от рециклируеми материали , биомаса и др.

Под биомаса се разбира т.нар. възстановяващи се суровини като например дървен материал, трева или царевица, или други растения от селското стопанство. Към биомасата се числят и различни остатъчни продукти като боклук, животински отпадъци и хранителни остатъци. В бъдеще, ресурсите на биомаса може да бъдат възстановявани чрез култивиране на енергийни реколти, като бързорастящи дървета и треви, наречени суровина за биомаса.

Според специалисти от този вид енергия могат да спечелят особено селското и горското стопанство.

Пелетно гориво има особена перспектива. Използванo от десетилетия, то е толкова простo, колкото и гениаленo. В специални съдове за ферментация се поставят трева, течен оборски тор или биологични отпадъци. За няколко седмици съдържащите се в тора бактерии преобразуват тези суровини в биогаз. После може да се използва като нормален земен газ.

За разлика от други възобновяеми източници на енергия, биомасата може да се превръща директно в течни горива за транспортните ни нужди и може да бъде използванa целогодишно. Това допринася за трайното й място в доставката на енергия.. Двата най-разпространени вида биогорива са етанола и биодизела. Етанолът, който е алкохол, се получава от ферментирането на всяка биомаса, богата на въглехидрати, като царевицата, чрез процес подобен на този на получаването на бира.

Съвсем различно е при изгарянето на въглища, газ или петрол. При тях това извличане е следствие на милиони години. Чрез днешното си изгаряне, те изпускат СО2, който замърсява климата по познатия начин.

Алтернативните енергиини източници са бъдещето ни и колкото по-бързо ги усвоим , толкова по-добре за нас.те могат да бъдат използвани за производството на горива, химикали и енергия.

ShareShare
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!
Нямате продукти в кошницата!